Samværspolitikker

Læs Teknisk Skole Silkeborgs samværspolitikker herunder:

Opdateret

Rygepolitik

Teknisk Skole Silkeborg er røgfri skole.
Rygning inden for skolens område er kun tilladt udendørs på de 2 anviste områder (se oversigt nedenfor).

Der er opsat skilte, som markerer rygeforbudet.

Der vil kunne opstå situationer, hvor der kan dispenseres fra gældende regler. Det vil fx være situationer, hvor skolen står som vært ved arrangementer, eller hvor virksomheder eller organisationer gennem skolen står som værter ved arrangementer.

Rusmiddelpolitik

Elever må ikke medtage eller indtage nogen former for rusmidler på skolen. Skolen finder det heller ikke acceptabelt, at elevers rusmiddelforbrug – inklusive det uden for skoletiden - indvirker på deres evne til deltagelse i undervisningen. Det vil sige, at både beruselse og eftervirkninger deraf er uacceptabelt.
 
Det er forbudt at være i besiddelse af og indtage rusmidler på skolen.

Skolen foretager lejlighedsvis razzia på skolen og på Elevhuset for at sikre, at der ikke findes ulovlige rusmidler (narkotika) på skolen.

Skolen forbeholder sig ret til at foretage alkohol- og rusmiddeltest.

Er man i besiddelse af ulovlige rusmidler på skolen eller i Elevhuset, overdrages sagen til Politiet. Besiddelse af ulovlige rusmidler kan medføre bortvisning. Elevens mester underrettes, og for elever under 18 år underrettes forældrene. Ved bortvisning kan man søge optagelse igen ved en senere tilmeldingsrunde. Skolen foretager dog under alle omstændigheder en individuel vurdering i forhold til eventuel optagelse på Teknisk Skole Silkeborg.

Det er ligeledes forbudt at møde op på skolen – herunder på Elevhuset – i rusmiddelpåvirket tilstand. I undervisningen er det en fare for sikkerheden, hvis man er påvirket. Hvis en elev møder beruset eller på anden vis påvirket af rusmidler, får elevens mester besked, og hvis eleven er under 18 år, får også elevens forældre besked. Efter konkret vurdering får eleven en advarsel, og ved gentagelse bortvises eleven fra skolen.

Elever, der uden tilladelse drikker øl eller andre former for alkohol på skolen, får den første gang en advarsel og kan i gentagelsestilfælde bortvises.

Ved særlige lejligheder giver skolen tilladelse til, at der serveres alkohol:
 
 • Ved svendeprøver og andre afslutninger.
 • Ved caféeftermiddage. 
 • Andre aftalte fester.
For Elevhuset gælder desuden, at beboere over 18 år kan købe øl og lignende drikkevarer i Elevhusets café om aftenen.

Tilladelserne i forbindelse med de særlige arrangementer og Elevhuset afhænger af:
 
 • at eleverne udviser medansvar
 • at der er en leder eller en lærer, der giver den konkrete tilladelse til arrangementet og dermed tager ansvaret for afviklingen
 • at arrangementerne ikke forstyrrer undervisning og skoleophold for andre
Hvis en elev har et problem med alkohol eller rusmidler, kan han/hun trygt søge hjælp og rådgivning hos skolens medarbejdere – dvs. uden sanktioner. Skolen forsøger herefter at hjælpe eleven med at komme ud af misbruget, bl.a. ved henvisning til professionel bistand.

Også bortviste elever søger skolen at hjælpe tilbage på sporet, bl.a. ved kontakt til relevante myndigheder.
 

Besøg af narkohund - Retningslinjer og konsekvenser

Skolen har valgt at bruge vagt- og hundetjeneste i forbindelse med sporing af hash og narkotiske stoffer. Hunden markerer på alle spor efter hash og narkotiske stoffer. Ved brug af vagt- og hundetjeneste kontaktes politiet altid.

Der er opstillet følgende retningslinjer og konsekvenser i forhold til hash og narkotiske stoffer på skolen:
 
 1. Ved besiddelse af narkotiske stoffer på skolen overdrages sagen til politiet. Besiddelse kan medføre bortvisning.
 2. Ved hundens markering på tasker, skabe eller tøj og en navngiven person indrømmer, der har været hash eller narkotiske stoffer, gives en advarsel. I gentagelsestilfælde bortvises eleven.
 3. Ved tydelig rus bortvises eleven fra undervisningen og henvises til brancheskolens kontaktperson for misbrug.

For elever under 18 år:

Der gives besked til forældre, og der kan henvises til UU i den pågældende kommune.

For elever over 18 år:

Der kan henvises til Rusmiddelcenter i Silkeborg eller den pågældende kommune.
 

For elever med uddannelsesaftale:

Der gives altid besked til arbejdsgiveren.


Antimobbepolitik

Hvad forstår vi ved ’trivsel’?

Trivsel er en vigtig forudsætning for læring og personlig udvikling.
Trivsel forudsætter, at personlige og sociale problemer ikke står i vejen for virkeliggørelse af personlige mål - f.eks. om uddannelse - og for deltagelse i sociale fællesskaber. Trivsel forudsætter også, at udfordringer er reelt udfordrende og samtidig håndterbare, samt at forventninger kan overskues. Den tredje væsentlige forudsætning for trivsel er oplevelsen af at føle sig villet og respekteret.

Hvad forstår vi ved ’mobning’?

Mobning er offensiv udøvelse af chikane, der krænker et andet menneske og låser den pågældende fast som genstand uden undvigemulighed. Fastlåsningen og fraværet af undvigemulighed viser sig ved, at ethvert forsøg på at vriste sig fri af situationen blot bestyrker mobningen.
Resultatet af mobning er bl.a., at normerne for sociale relationer forsimples med eksklusion af og statustab for den mobbede som konsekvens.
Mobning kan både udføres af en person eller af en gruppe. Mobning kan ske ad verbal, social, fysisk, materiel, elektronisk og virtuel vej og kan være både direkte og indirekte.

Hvad forstår vi ved ’konflikter’?

Konflikter kan være produktive eller uproduktive. En konflikt er et modsætningsforhold mellem to eller flere parter. Et modsætningsforhold – f.eks. en uenighed - kan være begyndelsen til en fælles, positiv udvikling. Det er den produktive konflikt. Et modsætningsforhold kan også fryses fast i en vedvarende gentagelse, hvor det blot bestyrkes i sin form, hver gang det gennemspilles. Det er den uproduktive konflikt. En konflikt er ikke mobning. Den kan eskalere, men så længe begge parter medvirker til at holde den ved lige, er den stadig en konflikt. Mobning kan der blive tale om, hvis konflikten bryder sammen og erstattes af et ensidigt negativt dominansforhold, hvor den ene part ikke længere har mulighed for at undslippe.

Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Med antimobbestrategien vil vi:

 1. Sikre, at alle elever har trygge rammer at gennemføre deres uddannelse i
 2. Sikre, at elever, kursister og medarbejdere møder hinanden med gensidig respekt
 3. Fortælle klart og entydigt, at mobning ikke accepteres på skolen
 4. Opnå parathed over for alle ansatser til mobning
 5. Sikre den bedst mulige forebyggelse mod mobning
 6. Være i stand til at foretage en tidlig indsats over for mobning
 7. Være i stand til kompetent og konsekvent håndtering af eventuelle tilfælde af mobning

Hvad gør vi for at forebygge mobning?

Skolen vil i videst mulig udstrækning forhindre, at mobning opstår. Den forebyggende indsats består overordnet i følgende:

 1. Skolens holdning til mobning er en del af skolens overordnede værdigrundlag
 2. Det søges gjort til en aktiv del af skolens kultur, at mobning ikke accepteres
 3. Der følges konsekvent op på alle tilfælde af mobning - i grove tilfælde ved bortvisning fra skolen. Bevidstheden om den konsekvente opfølgning er i sig selv forebyggende.
 4. For eud-elevers vedkommende involveres lærepladsen i tilfælde af mobning
 5. Der gennemføres elevtilfredshedsundersøgelser hvert andet år. Herigennem får skolen også tilkendegivelser vedrørende mobning og undervisningsmiljøet generelt
 6. Der gennemføres slutevaluering på alle erhvervsuddannelsesforløb. Derigennem får skolen også oplysninger, der kan bruges som indikatorer på, om der finder mobning sted.

Hvad gør vi helt konkret, når mobning er konstateret, og hvordan sikrer vi, at mobningen ikke gentager sig?

Hvis der konstateres mobning, skal der gribens ind med konsekvens. I den forbindelse har alle et ansvar: enhver medarbejder ved skolen, elever og. kursister. Som minimum har elever og kursister en forpligtelse til at henlede skolens opmærksomhed på mobningen.

 1. Der gribes ind straks og konsekvent i overensstemmelse med den grundholdning, at mobning ikke accepteres
 2. Hver enkelt episode italesættes over for de involverede, herunder også holdkammerater
 3. Der gives advarsel for at modvirke konkrete gentagelser, og det gøres klart, at fortsættelse af
 4. mobbende adfærd kan føre til bortvisning fra skolen
 5. Særligt grove tilfælde medfører bortvisning fra skolen

Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?

Elevinddragelse sker gennem:

 1. Elevtilfredshedsundersøgelser
 2. Fokusgrupper omkring undervisningsmiljøet
 3. Opfølgning på undervisningsmiljøvurderingen
 4. Kontaktlærerordning
 5. Mentorordninger

Inddrager vi forældrene i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning – og i givet fald hvordan?
 

Hvis eleven ikke er myndig, inddrages forældrene i tilfælde af store adfærdsmæssige problemer, herunder aktiv medvirken til mobning.

Hvad gør vi for at udvikle de ansattes kompetencer i forhold til at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

Skolen udvikler de ansattes kompetencer omkring undervisningsmiljøet generelt, herunder elevernes trivsel. Det sker bl.a. gennem:

 1. Mentoruddannelse
 2. Udvikling af kontaktlærerfunktionen, herunder kurser for kontaktlærere
 3. Generelt kursus i ungdomskultur. Kurset henvender sig til alle ansatte

Hvilke ressourcepersoner kan elever, ansatte og evt. forældre henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevernes sociale trivsel?

Der er adskillige ressourcepersoner, som kan rådgive og vejlede omkring elevernes sociale trivsel:

 1. Kontaktlærere
 2. Mentorer
 3. Studievejledere
 4. Uddannelseschefer
 5. Lærere
 6. Skolehjemsmedarbejdere

Voldspolitik for medarbejdere 

Teknisk Skole Silkeborg vil ikke tolerere vold eller trusler om vold. Vold eller trusler om vold er skolens anliggende, og ikke alene den enkelte medarbejders problem.

Det overordnede formål med voldspolitikken er:

 • at undgå og forebygge at skolens medarbejdere udsættes for vold eller trusler om vold
 • at hvis det sker, at medarbejderen hurtigst muligt får hjælp og støtte til at begrænse følgevirkningerne heraf.
 • at støtte medarbejderne således at selvværd, arbejdsevne og arbejdsglæde bevares
 • at sikre et miljø, hvor medarbejderne kan tale om deres oplevelser af vold, og dette tages alvorligt og behandles som et arbejdsanliggende.

Definition af vold:

 Aktivt påført fysisk vold, f.eks. slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik.

 • Psykisk vold omfatter episoder, hvor medarbejdere bliver udsat for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse, mobning, ydmygelser og lignende.
 • Vold, der er rettet direkte mod medarbejdere eller indirekte mod familiemedlemmer eller andre nærtstående personer.
 • At være vidne til chokerende hændelser.

Forebyggelse af vold:

 • At skolen har en kultur, hvor vold ikke tolereres
 • At skolen har en kultur, hvor det er et fælles anliggende at tage vare på hinanden
 • At skolen i nødvendigt omfang tilbyder uddannelse i konflikthåndtering
 • At medarbejdere inden svære samtaler sikrer konfliktdæmpende foranstaltninger

Efter skaden er sket:

 • Medarbejdere, der har været udsat for vold og trusler / krænkelser, skal altid kontakte nærmeste leder
 • Det er vigtigt at lederen accepterer, at der er forskellige grænser for, hvornår medarbejdere føler sig truet eller krænket
 • Lederen vurderer sammen med medarbejdere og evt. i samråd med skolens udpegede kontaktpersoner for området, om der er brug for yderligere foranstaltninger, som fx:
      - Inddragelse af kolleger / familie 
      - Inddragelse af en af de udpegede kontaktpersoner på skolen
      - Henvisning til en psykolog
      - Om der skal ske politianmeldelse 

I den enkelte afdeling skal der være en åbenhed om hændelser, alle medarbejdere skal orienteres og situationen skal evalueres med henblik på at forebygge fremtidige hændelser.

Lederen vurderer hvilke sanktioner, der skal iværksættes overfor voldsudøveren / krænkeren.

Registrering og anmeldelse

Alle tilfælde af vold og trusler / krænkelser skal registreres og anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen / Arbejdstilsynet.

Skema til registrering ligger på Q-drev i mappen: Sikkerhed. Skemaet udfyldes af medarbejderen og arbejdsmiljøgruppen i afdelingen, hvorefter det sendes til arbejdsmiljøkoordinatoren.

Arbejdsmiljøkoordinatoren anmelder situationen til Arbejdstilsynet / Arbejdsskadestyrelsen og der orienteres / behandles i Arbejdsmiljøudvalget.

IT-Politik

 • Du er velkommen til at medbringe dit eget udstyr (bærbar computer, tablets smartsphones mm) og koble dig på skolens netværk, som er tilgængelig for alle elever og kursister på Teknisk Skole Silkeborg, via dit login.
   
 • Når man er elev eller kursist bliver man automatisk oprettet på Live@EDU, som er en cloudløsning til opbevarelse af dine data og med adgang til Microsoft Office web apps, som er officepakken i en ’light’ udgave. Med Live@EDU kan du arbejde overalt og på næsten hvilken som helst enhed. Dvs du får mail, kalender og kontakter, og mulighed for at dele dokumenter med dine medstuderende.
   
 • Du har mulighed for at få dit skema sendt på SMS eller se det på din SmartPhone.
 • Det bliver muligt at modtage information over SMS fra underviseren.
   
 • Fra dit eget udstyr er der mulighed for at udprinte på skolens printere, via logins.
   
 • I flere lokaler udbygges der løbende med interaktive tavler til brug i undervisningen. 

IT-afdelingen ser frem til at hjælpe elever og kursister i fremtiden, og såfremt der skulle opstå problemer, står IT-afdelingen klar med råd og vejledning i åbningstiden.

Åbningstider – se opslag på tavler. 

Regler for tilslutning af egen PC

Reglerne for tilslutning af egen PC på Teknisk Skole Silkeborgs undervisningsnetværk er følgende:

 1. Det er ikke tilladt at bruge skolens netværk til transport og opbevaring af uautoriseret materiale (fx. film, musik, billeder og spil/programmer). Ved uautoriseret forstås ophavsretsbeskyttet eller på anden måde ulovligt materiale.
 2. Det er ikke tilladt at benytte egen PC som server, router eller adgangspunkt for trådløst netværk eller på anden måde videreformidle skolens netværksressourcer til andre.
 3. Det er ikke tilladt at tilslutte andet, end det af IT-afdelingen tilladte, udstyr til netværket, herunder også passivt udstyr som hubs, switche og accesspoints.
 4. Egen PC’s operativsystem skal holdes opdateret med sikkerhedsopdateringer og skal have et aktivt, opdateret antivirusprogram.
 5. Forsøg på uautoriseret adgang til data, netværksressourcer eller netværksenheder, herunder forsøg på at bryde eller gætte passwords, er ikke tilladt.
 6. Det er ikke tilladt at bruge sniffere, netværksovervågning eller andet til at indsamle data fra netværket.
 7. Det er ikke tilladt at generere netværkstrafik i et omfang der kan genere andre, hvorfor bl.a. intensiv download/upload, masseforsendelser af e-mail og netværksspil ikke er tilladt.
 8. Ansvarsfraskrivelse. Teknisk Skole Silkeborg og dennes ansatte kan ikke stilles til ansvar for evt. problemer der efterfølgende måtte opstå med computeren.

Skolens netværk, herunder også internetforbindelsen, er primært beregnet til undervisningsmæssige formål og må kun i begrænset omfang bruges til privat, ikke-undervisningsrelevante formål, hvis dette sker uden at forstyrre eller generer andre.